Zarządzanie nieruchomościami

ZAKRES USŁUG ZARZĄDCY WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

Zarządca przyjmuje do wykonania wszelkie czynności nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości, a w szczególności:

1.Prowadzenie „spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych”

2.Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego.

3.Wykonywanie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne.

4.Utrzymanie w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali( terenu nieruchomości zabudowanej wraz z przyległym do niej terenem zielonym), chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli taki obowiązek wynika z zawartych umów lub z postanowień ustaw.

5.Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości.

6.Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej ( domofon)

7.Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności przeprowadzenie konserwacji budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych w które jest wyposażona nieruchomość, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, zimnej i ciepłej wody, domofonu, instalacji odgromowej, przewodów spalinowych, przewodów wentylacyjnych i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.

8.Usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości wspólnej

9.Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.

10.Utrzymywanie pogotowia awaryjnego

11.Zapewnienie ochrony przeciw pożarowej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

12.Wyszukiwania usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrole wykonania umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.

13.Wykonywanie czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali i prowadzeniem głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów ( zawiadomienie o zebraniach, powiadomienie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie, obsługa prawna, itp.)

14.Przygotowanie projektów rocznego planu gospodarczego ( planu rzeczowo-finansowego), w tym przychodów i wydatków Funduszu remontowego

15.Przygotowanie projektów rocznych sprawozdań z zarządu nieruchomością wspólną, w tym wykonania rocznego planu gospodarczego.

16.Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego.

17.Prowadzenie obsługi rachunku bankowego Wspólnoty.

18.Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej przychodów i kosztów oraz rozrachunków z innych tytułów, o której jest mowa w ustawie o własności lokali oraz przygotowanie na jej podstawie sprawozdań.

19.Naliczanie, pobieranie , windykacja należnych od właścicieli lokali opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na pokrycie kosztów mediów i usług oraz pożytków i innych przychodów z nieruchomości.

20.Kontrolowanie terminów wpłat, a w przypadku opóźnień w zapłacie naliczanie odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki naliczane będą wg. zasad określonych w Uchwale właścicieli lokali.

21.Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz Wspólnoty pożytków. Wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Wspólnoty.

22.Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub lub pomocy społecznej.

23.Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji Wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów.

24.Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie w wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości.

25.Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami

26.Gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo- księgowej, technicznej i prawnej.

27. Prowadzenie rejestru Uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań Wspólnoty.

Oferta działek