Procedura rekrutacyjna

Procedura rekrutacji Uczestników Projektu w ramach projektu ,,Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości” województwo wielkopolskie, nr POKL.08.01.01-30-151/12

1. Grupa docelowa

Projekt skierowany jest w do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (80 firm) i ich pracowników (75K; 50M) z obszaru woj. Wielkopolskiego.
Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw prowadzący działalność w związaną z obsługą rynku nieruchomości (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68)
Projekt skierowany jest osób w wieku 50+ lata pracujących na podstawie umowy o pracę (oddelegowanych na szkolenie przez pracodawców) i osób samozatrudnionych zajmujących się obsługa rynku nieruchomości, kadry kierowniczej i właścicieli firm.

Szkolenia skierowane są również do osób niepełnosprawnych (sala przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).

2. Specyfikacja:

• podniesienie do września 2014 roku kwalifikacji 125 pracowników powyżej 50 roku życia (75 kobiet i 50 mężczyzn;
• min. 13 osób stanowią osoby niepełnosprawne;

3. Rekrutacja:

Odbywać się będzie w okresie od maja 2013 do września 2014r. w trybie ciągłym, w oparciu o działalność Biura Projektu. Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria grupy docelowej.

Za rekrutację odpowiedzialni są:

• Specjalista_ds. rekrutacji
• Specjalista_ds. szkoleń

W zależności od miejsca zamieszkania Uczestników Projektu ustalana będzie kolejność i lokalizacja poszczególnych edycji. Rekrutacja wsparta będzie odpowiednimi narzędziami informacyjno-promocyjnymi w postaci kampanii w prasie branżowej i Internecie na obszarze całego województwa oraz telemarketingiem oraz mailingiem skierowanym do przedsiębiorstw, dystrybucją plakatów i folderów informacyjnych oraz indywidualnymi spotkaniami z przedsiębiorcami w celu przedstawienia założeń, celów i korzyści udziału w projekcie dla przedsiębiorców i pracowników.

Terminy działań rekrutacyjnych:

1. Maj 2013 – wrzesień 2014: rekrutacja na 6 grup „NOWOCZESNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI”

2. Maj 2013 – wrzesień 2014: rekrutacja na 6 grup „TECHNIKA PRACY ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI”

3. październik 2013 – czerwiec 2014: rekrutacja na 2 grupy „DOSKONALENIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH”

4. wrzesień 2013 – wrzesień 2014: rekrutacja na 8 grup „SZKOLENIA Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI IT KADRY NIERUCHOMOŚCI”

4. Proces rekrutacji:

Wypełnienie przez chętną osobę ,,zgłoszenia uczestnictwa wraz z testem wiedzy z zarządzania nieruchomościami” (załącznik nr 1) i dostarczenie do Biura Projektu wraz z dokumentem rejestrowym firmy (możliwe dokonanie zgłoszenia telefonicznie, mailowo, on-line na stronie www projektu lub bezpośrednio w biurze projektu).

1. Analiza zgłoszenia i ankiety obejmie podstawowe kryteria dostępu:

– wiek UP,
– miejsce zatrudnienia UP,
– forma zatrudnienia UP,
– adres jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa,
– obszar działalności przedsiębiorstwa,

oraz

• znajomość wielkopolskiego rynku nieruchomości UP – waga 25% (5/10/15/20/25p w ankiecie);
• poziom wiedzy z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości – waga 25% (5/10/15/20/25p w ankiecie );
• wiedzę z zakresu obliczania opłacalności oraz ryzyka inwestowania w nieruchomości – waga 25% (5/10/15/20/25p w ankiecie);
• poziom znajomości obsługi komputera (w zakresie podstawowej, codziennej obsługi przeglądarki internetowej, pakietu MsOffice) – waga 25% (5/10/15/20/25p w ankiecie);
• oraz kolejność zgłoszeń.

Firma przyzna też + 10 pkt kobietą i + 20 pkt za bycie osobą niepełnosprawną oraz dodatkowe 20 pkt za fakt że firma przynależy do sektora MŚP zajmującego się zarządzaniem obiektami sportowymi, oświatowymi lub służby zdrowia.
Planuje się stworzenie listy rezerwowej 42 uczestników – 20 % Uczestników Projektu na w/w zasadach.

1. Stworzenie listy rankingowej każdej edycji i rodzaju szkolenia z podziałem na grupy:

• NOWOCZESNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI – (6 grup x 12 osób).
• TECHNIKA PRACY ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI– (6 grup x 8 osób).
• DOSKONALENIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH – (seminarium przeprowadzane 2 grupy 25 osób)
• SZKOLENIA Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI IT KADRY NIERUCHOMOŚCI
   o ECDL Start – dla osób początkujących „Podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych” – (4 grupy x 10 osób).
   o ECDL Core – dla osób zaawansowanych „Grafika menadżerska i prezentacyjne oraz elektroniczne bazy danych w zakresie zarządzanie nieruchomościami – (4 grupy x 10 osób).

Przy rekrutacji pierwszeństwo do udziału w szkoleniu będą miały:
– kobiety
– osoby niepełnosprawne

2. Osoby na liście rankingowej jednej edycji z miejsc w zależności od typu grupy do której aplikują i zaplanowanego dla niej maksymalnego stanu osobowego, stworzą po 3 grupy 12 osobowe lub 3 grupy 8 osobowego lub 1 grupę 25 osobową 4 grupy 10 osobowe (razem 125 UP w jednej edycji), które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

3. Następnie drogą mailową zostaną przesłane dokumenty do uzupełnienia, podpisania i przesłania do projektodawcy: umowa szkolenia, oświadczenie i formularz de minimis, dane uczestnika, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika projektu w związku z przystąpieniem do projektu, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez KE oraz oświadczenie o nieprowadzeniu pełnej księgowości.

4. Po przesłaniu przez uczestnika projektu wypełnionych dokumentów i ostatecznej akceptacji zgłoszenia przez kadrę projektu, każdy Uczestnik Projektu zostanie telefoniczne i mailowo odpowiednio wcześniej poinformowana o terminach i miejscach szkoleń.

5. Osoby, które nie zakwalifikują się na szkolenie w danej edycji ze względu na brak miejsc będą mogły być wpisane na listę uczestników kolejnej edycji (o ile wyrażą taką zgodę);

6. Będzie utworzona lista rezerwowa (osobna dla Kobiet i Mężczyzn dla większej przejrzystości) osób spełniających kryteria dostępu a nie zakwalifikowanych do danej edycji i w wypadku, gdy osoby wcześniej zapisane będą rezygnować z udziału w projekcie osobom z listy rezerwowej będzie proponowany udział w projekcie;

7. W przypadku rezygnacji UP w czasie szkolenia (i braku możliwości udziału osób z list rezerwowych), w kolejnej edycji zostanie przeszkolonych więcej osób – profilaktycznie w ostatniej VI edycji zwiększy się ilość UP na wypadek ewentualnej rezygnacji.

5. Działania ograniczające ryzyko niepowodzenia w procesie rekrutacji

Gdy w czasie rekrutacji będzie mniejsza liczba UP na dane szkolenie, to planuje się wdrożenie dodatkowych działań promocyjnych jak:

• dodruku ulotek i kolportaż,
• spotkania z przedsiębiorcami w terenie,
• bardziej ścisła współpraca z JST i innymi organizacjami wspierającymi gospodarkę w regionie.

Rekrutacja będzie odbywać się aż do czasu skompletowania wymaganej ilości osób.

Uwaga zmiana lokalizacji!

Od dnia 24.04.2017r. Biuro Szkoleń oraz sala wykładowa będą mieścić się w Poznaniu przy ul. Wspolnej 40 – I piętro.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 691 403 638 lub 502 332 004.

Oferta działek